6.6 kV配電系統の電力品質向上を目的とした直列インバータ付き進相コンデンサ(InvSC)

References

  • Guilherme Cirilo Leandro, 佐野憲一朗:「高調波補償効果と高調波耐量の両立を目的とした直列インバータ付き進相コンデンサの制御法」,令和2年電気学会全国大会,vol. 4, no. 115, pp. 184-185 (2020-3)