6.6 kV配電系統の電力品質向上を目的とした直列インバータ付き進相コンデンサ(InvSC)

References